Nyereményjáték

"Nyerjetek egymásnak Pizzát"

Facebook játékszabályzat és adatkezelési tájékoztató

a „Nyerjetek egymásnak Pizzát” elnevezésű játékra vonatkozóan.

A Don Fredo Pizzéria és Hamburgerbár Facebook oldalon szervezett „Nyerjetek egymásnak Pizzát” elnevezésű játék  (továbbiakban: Játék) részvételi szabályait, valamint a játékkal összefüggésben történő adatkezelési feltételeit az alábbiakban a játékszabályzat foglalja össze.

1. Játék Szervezője és Lebonyolítója
A Játék szervezője és lebonyolítója egyaránt a SZARVASBURGER Kft.
Levelezési cím: 5540 Szarvas, Jókai utca 105.
E-mail cím: rendeles@donfredo.hu a továbbiakban: Szervező)

2. Játékban való részvétel feltételei
Részvételre jogosult valamennyi, magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét, továbbá saját Facebook profillal rendelkező, cselekvőképes Magyar állampolgár, aki az alábbi részvételhez szükséges feltételeknek eleget tesz:
• A Don Fredo Pizzéria és Hamburgerbár Facebook oldalára kihelyezett játékot hirdető kép alá („Nyerjetek egymásnak Pizzát”) kommentben (hozzászólásban) bejelöli a játékban résztvevő másik felet – akivel részt vesz a játékban. FONTOS! Mivel páros játékról van szó, így a Játékban csak azon párosok vesznek részt, akik másik felet is bejelölik hozzászólásban.

• Elfogadja és betartja a jelen Játékszabályzatot és a Facebook Felhasználói Szabályzatát (Facebook’s Terms of Use), valamint az alábbi Adatkezelési tájékoztatót;

• Nyertessége esetén hozzájárul Facebook felhasználónevének, mint a nyertes Játékos nevének a Facebook oldalon való közzétételéhez a sorsolásról értesítő külön Facebook posztban.
A játékban való részvételből automatikusan ki vannak zárva a SZARVASBURGER Kft. munkavállalói, tulajdonosai és családtagjaik, közeli hozzátartozóik.
A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a Nyereményjátékból.

3. A Játék menete
A Játékosnak a Don Fredo Pizzéria és Hamburgerbár Facebook oldalán közzétett Játékposztra kommentben kell reagálnia a sorsoláson való részvételhez (minden válasz elfogadott, amelyik megfelelően @felhasználónév előjellel történő bejelölés alapján történt).

4. A játék időtartama:
A Játék 2022.08.20.  18:00 – 2022.08.26. 16:00 -ig tart.
Sorsolás:  2022.08.26. 16:05 perckor.
A nyertes párost a sorsolás után a Szervező Messenger üzenetben fogja értesíteni. (3 napon belül maximum 2 alkalommal).

A jelen Játékszabályzat a nyereményjáték ideje alatt folyamatosan elérhető az alábbi linken:
https://www.donfredo.hu/nyeremenyjatek-2022/
A Játékot a Szervező bármikor, külön értesítés és indoklás nélkül leállíthatja, illetve módosíthatja.

5. A Nyeremény, a nyertes kiválasztása, a nyeremény átvétele
A nyertes páros 1-1db ajándék pizzát kap ajándékba, melyet a sorsolás után személyesen vehet át az üzletben. A nyeremény értéke: 4.500 Ft

A Játékos a Nyereményt más formában nem igényelheti, készpénzre nem váltható be!

A Nyeremény módosításának a jogát a Szervező fenntartja.

A nyertes a nyereményt személyesen veheti át az 5540 Szarvas, Jókai utca 105. szám alatt.
Nyertes páros kiválasztása: Szervező a részvételi feltételeket teljesítő Játékosok között összesen 1 db nyertes sorsol ki a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással (http://socialwinner.besocial.hu) a Lebonyolító székhelyén, háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében. A bizottság a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a bizottság tagjai a sorsolást követően aláírásukkal hitelesítenek.

A nyertes Játékos Facebook felhasználónevét a Facebook oldalon tesszük közzé külön posztban, majd ezt követően a nyertes Játékos páros a Facebookon keresztül privát üzenet formájában értesítjük a nyereményéről.

A Nyeremény ajándék pizzák átvételére a nyertes Játékosoknak személyesen van lehetősége az étteremben.  Amennyiben az eredmény kihirdetését követő 10 napon belül a nyertes Játékos nem válaszol a Szervező megkeresésére, abban az esetben elveszti jogosultságát a Nyeremény átvételére.

6. Játékból történő kizárás
A Szervező kizárhatja, így a sorsolásban sem vehetnek részt azok a Játékosok, akik a jelen Játékszabályzat rendelkezéseit megszegik, vagy nem felelnek meg a jelen Játékszabályzatban feltüntetett feltételeknek. A Játékosoknak be kell tartaniuk a Facebook Felhasználói Szabályzatát (Facebook’s Terms of Use) is.

7. Adatkezelés
A SZARVASBURGER Kft. mint Adatkezelő ezúton kívánja a Játékban részt venni kívánó személyeket tájékoztatni a Játékkal összefüggő adatkezelési elvekről.

Jelen Játék nem a Facebook szervezésében vagy lebonyolításában zajlik, jelen Játékban a Facebook semmilyen formában nem vesz részt. A nyertes Játékos a Játékkal kapcsolatos személyes adatait a Szervezőnek/Adatkezelőnek, és nem a Facebook-nak adja meg.

A Szervező gondoskodik az átadott személyes adatok biztonságáról és mindent megtesz azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének megakadályozása érdekében. Az adatokat csak a Szervező jogosult megismerni.

Az érintettek köre: a nyertes Játékos
Az adatkezelés jogalapja: szerint az Érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: a Játék nyerteseként, az Érintettel való kapcsolatfelvétel a Nyeremény átadása érdekében.
A kezelt személyes adatok köre: az Érintett által megadott név.
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelési cél megvalósulásáig.
Az adatok megismerésére jogosultak: kizárólag a Szervező

Jogérvényesítés és jogorvoslat: az Érintett az Adatkezelőtől bármikor tájékoztatást kérhet, személyes adatainak helyesbítését, zárolását, törlését kérheti, tiltakozhat személyes adatinak kezelése ellen. Az Adatkezelő fenti elérhetőségein írásban kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos panasz esetén az Érintett a bírósághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: 06 (1) 391 1400; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

A Játékos a Játékban való részvétellel egyidejűleg elismeri, hogy a jelen Játékszabályzatot és adatvédelmi tájékoztatót megismerte és a benne leírtakat tudomásul vette.

Hozzájárul ahhoz, hogy nyertessége esetén a Szervező a fenti személyes adatait kezelje, és a Facebook felhasználónevét, mint a nyertes Játékos nevét a Don Fredo Pizzéria és Hamburgerbár Facebook oldalán közzétegye.

8. Felelősség
A Szervező kizárja a felelősségét a Játékban való részvételhez szükséges Facebook oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a fenti oldal nem vagy korlátozottan használható. A Facebook játékszervezést befolyásoló, a Játék lebonyolítását esetlegesen akadályozó döntései a Játék időtartama során vis maior-nak minősülnek, melyekre a Szervezőnek nincsen ráhatása. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során az oldal esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, az esetlegesen bekövetkezett késedelemből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező jelen bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

9. Egyéb rendelkezések
A Játékos a jelen Játékkal, a Játékszabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadja el irányadónak. A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabályzat módosítására, kiegészítésére.

Jelen Játékszabályzat jelen Játék ideje alatt folyamatosan elérhető a Don Fredo Pizzéria és Hamburgerbár weboldalán az alábbi linken: https://www.donfredo.hu/nyeremenyjatek-2022/

Szarvas, 2022.08.18.